Niedzielne rozważania

XXX Niedziela Zwykła

25 października 2020

s. Kinga, Koinonia św. Pawła

Miłość niech będzie bez obłudy! (Rz 12,9) Tymi słowami Apostoł Paweł zachęca adresatów swego listu do praktykowania miłości we wspólnocie Kościoła, miłości braterskiej, czystej i szczerej. We współczesnym świecie traktujemy miłość jako naczelną zasadę w relacjach międzyludzkich, także społecznych. Jest ona wyrazem naszej cywilizacji i rozwoju humanizmu, który w dużej mierze opiera się na wartościach wypracowanych przez chrześcijaństwo.

Troska o drugiego człowieka jest podstawową formą miłości. Do niej wychowywał Bóg swój lud dając mu prawa nakazujące dbanie o sieroty, wdowy, przybyszów (zob. Wj 22,20-23). W Izraelu te prawa były bardzo ściśle przestrzegane. Rabini uczyli: kochać bliźniego jest nakazem działania, nie odczuwania, czyli w przypadku człowieka – troski o jego potrzeby, a w przypadku Boga – służenia Mu z gorliwością.

Miłość niech będzie bez obłudy! Kochać Boga sercem, to znaczy kochać wszystkimi skłonnościami swego serca, a są w nim skłonności zarówno do dobra, jak i do zła (zob. Pwt 6,5). Taka jest żydowska wykładnia przykazania miłości Boga. W stosunku do Boga serce nie może być podzielone, dlatego nie można kwestionować nieszczęść, jakie spadają na świat i odwracać się od Boga, czyniąc Go za to winnym. Taka postawa dzieli nasze serca. Kochać Boga z całej duszy, to znaczy poświęcić miłości Boga cały swój potencjał umysłowy, albowiem „dusza” oznacza siedzibę rozumu. Kochać Boga ze wszystkich sił – Żydzi rozumieli: kochać wszystkimi dostępnymi środkami, także pieniężnymi, kochać wszystkim, co „Opatrzność Boża uzna za stosowne nam przydzielić”. Miłość do Boga wiąże się z synowską bojaźnią, to nie jest bojaźń niewolnicza. Jednak rozmyślanie nad prawem danym przez Boga, jest początkiem miłości Boga, jaka rodzi się w człowieku. Jeśli trudno nam kochać, czytajmy Biblię, rozważajmy ją i medytujmy. W ten sposób miłość zostanie rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany i który działa poprzez Słowo (por. Rz 5,5).

Faryzeusze chcieli wypróbować Jezusa, sprawdzić Jego wykładnię prawa, tak jak sprawdzało się każdego rabina. Jezus odpowiedział tak, jak należało tego oczekiwać: miłość Boga jest istotą prawa. Żydzi wśród wielu nakazów i zakazów (w sumie 613) gubili się często w ich hierarchii i zapominali o istocie prawa. Jezus, jako nauczyciel z autorytetem i prawodawca, podaje dwa przykazania miłości Boga i bliźniego razem, jako jedno. W Torze funkcjonują one oddzielnie.

Miłość niech będzie bez obłudy! Zatem kochaj drugiego człowieka nawet bez powodu, nie bądź dla niego nienawistnym. Ciesz się jego szczęściem, martw się jego smutkiem, co św. Paweł ujmie: „weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą” (Rz 12,15). Wszystkie zasady dotyczące miłości drugiego człowieka muszą opierać się na fundamencie: „Jeśli nie ma Ja jestem Bóg, jako podstawy dla miłości bliźniego, to wówczas miłość nie ma żadnej trwałej praktycznej podstawy” (rabin Dawid Hoffmann). Bez tego fundamentu rodzą się ideologie, prowadzące także do totalitaryzmów, czego nasz świat już doświadczył.

Nie miejmy zatem złudzeń co do miłości bliźniego. Nigdy nie będziemy potrafili kochać doskonale i w pełni, bo nasza ludzka ułomność nam w tym wydatnie przeszkadza. Jezus oddał życie za zbawienie każdego człowieka i tym samym pokazał nam, Jego uczniom, że kresem miłości jest poświęcenie własnego życia. A to możliwe jest tylko dla tego, kto opiera swą miłość na fundamencie: Ja jestem Bóg.

© 2020 Parafia św. Klemensa Hofbauera w Warszawie