top of page

Oratorium im. „Aniołów Stróżów”

Archiwum wydarzeń:

Oratorium im. „Aniołów Stróżów” to jedna ze świetlic środowiskowych w Warszawie. Została założona w 1998 r. przy parafii św. Klemensa Hofbauera przez Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, czyli Redemptorystów.

 

Historia powstania Oratorium jest związana z pracą apostolską, którą podejmował św. Klemens Hofbauer w Warszawie w latach 1787 – 1808. W odpowiedzi na ówczesne potrzeby starał się nie tylko je rozpoznać, ale i zaradzić im poprzez niesienie pomocy ludziom biednym. Usytuowanie parafii św. Klemensa na terenie dzielnicy Warszawa – Wola jest wyzwaniem dla duszpasterzy tego środowiska. Konkretyzuje się ono w takich zjawiskach jak zabużenie materialne rodzin, ciągle wzrastająca liczba dzieci zaniedbanych wychowawczo i rozwojowo, duża liczba dzieci mających problemy w nauce, pozostawionych bez pomocy rodziny. Odpowiedzią na te potrzeby było utworzenie 1 września 1998 r. oratorium – świetlicy przez ówczesnego proboszcza o. Stanisława Demskiego. Obecnie kierownikiem jest o. Paweł Kołton.

 

Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 7 do 15 lat. Codzienną organizację zajęć koordynuje obecnie p.Beata Charkiewicz, przy współpracy wolontariatu. Z ogromnym zaangażowaniem włącza się w to dzieło zespół doświadczonych pedagogów, nauczycieli, studentów.

 

Celem Oratorium jest wszechstronny rozwój wychowanka i pomoc w różnych dysfunkcjach rozwojowych, a przede wszystkim przeciwdziałanie patologiom społecznym. Podejmowane przez kadrę działania profilaktyczno – wychowawcze, poza pomocą w nauce szkolnej obejmują m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe, festyny. Są one połączone z troską o rozwój religijny i duchowy wychowanków. Nadrzędnym celem Oratorium jest, bowiem pomoc w kształtowaniu osobowości dziecka, wychowanie w wartościach chrześcijańskich, troska o proces uspołecznienia i usamodzielnienia oraz kształtowanie umiejętności życiowych poprzez rozwijanie zainteresowań i zdolności.

 

Placówka organizuje również wyjazdy letnie, zimowe oraz wycieczki o charakterze turystyczno – patriotycznym.

bottom of page