O.Damian Simonicz

Pochodzi z Górnego Śląska. Święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie w roku 2003. Jest proboszczem w parafii redemptorystów w Warszawie.

O.Maciej Nowak

Pochodzi z Torunia. Święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie w 2011 roku.

Jest wikariuszem parafii, duszpasterzem młodzieży oraz opiekunem ministrantów.

O.Łukasz Baran

Pochodzi z Kamionki Wlk. Święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie w 2017 roku.

Jest duszpasterzem dzieci i opiekunem Oratorium.

"Cała świętość

i doskonałość

polegają na

miłowaniu

Jezusa Chrystusa,

naszego

najwyższego dobra,

naszego 

Odkupiciela."

                       

                                                                                                    św. Alfons Maria Liguori

O. Krzysztof Stępowski

Pochodzi z Braniewa. Święcenia kapłańskie przyjął w Tuchowie w 1987 roku. Jest duszpasterzem Wiernych Tradycji Łacińskiej w archidiecezji warszawskiej.

 

„Iść za przykładem Zbawiciela Jezusa Chrystusa głosząc słowo Boże ubogim, tak, jak On to o sobie powiedział: Posłał Mnie głosić Ewangelię ubogim” (por. Łk 4,18; Iz 61,1). W ten sposób Zgromadzenie Redemptorystów uczestniczy w posłannictwie Kościoła, który, będąc powszechnym sakramentem zbawienia, z natury swej jest misyjny. Czyni to głosząc z misyjnym zapałem Ewangelię i wychodząc naprzeciw naglącym potrzebom duszpasterskim ludzi najbardziej opuszczonych, a przede wszystkim ubogich.

© 2020 Parafia św. Klemensa Hofbauera w Warszawie